Skirtingų provokacinių mėginių įtaka epilepsija sergančių asmenų bioelektriniam smegenų aktyvumui
Analysis of the effects of different provocative methods on bioelectrical brain activity in patients with epilepsy

Seniut G., Streckytė D., Mameniškienė R.
Neurologijos seminarai 2019; 23(79): 26-32.
Santrauka

Įvadas. EEG naudą didina rutiniškai atliekami standartiniai aktyvaciniai testai, tačiau papildomų kognityvinių testų daromo poveikio pobūdis – aktyvuojantis ar slopinantis – nėra plačiai ištirtas.
Tikslas. Nustatyti skirtingų provokacinių mėginių įtaką elektriniam smegenų aktyvumui, registruojant EEG su papildomomis kognityvinėmis užduotimis.
Darbo metodika. Atliktas prospektyvinis tyrimas su 144 pacientais, sergančiais epilepsija. Amžiaus vidurkis – 37,9 ± 16,2 m., moterų – 76 (52,8 %), sergančiųjų ŽE – 96 (66,7 %). Tiriamiesiems registruotos EEG su trimis standartiniais (HV, IFS, užsimerkimo ir atsimerkimo) bei keturiais papildomais mėginiais (skaitymo gimtąja ir nežinoma kalbomis, Rubiko kubo surinkimo, raidžių išbraukymo). Vertintos tarppriepuolinės ir priepuolinės epilepsiforminės iškrovos (pagal Gloor kriterijus), duomenys sukoduoti ir lyginti naudojant aprašomąją statistiką, koreliacijos koeficientą ir chi kvadrato testą.
Rezultatai. Užsimerkimo ir atsimerkimo mėginys EP aktyvino 14 (9,7 %) pacientų, slopinantis poveikis registruotas 50 (34,7 %) pacientų. HV testo metu 75 (52,1 %) tiriamiesiems stebėtas aktyvuojantis poveikis, vienam sergančiajam ŽE – klinikinis priepuolis, 8 (5,6 %) – EA slopinantis poveikis, labiau – sergantiesiems generalizuota epilepsija (p = 0,005). Intermituojančios fotostimuliacijos mėginys EP aktyvino 24 (16,7 %) pacientams, vienam sergančiajam ŽE stebėtas klinikinis priepuolis, 47 (32,6 %) pasireiškė slopinantis poveikis. Skaitymas nežinoma kalba EA didino 14 (9,7 %) pacientų, slopino 59 (41 %), stipriau – sergančiųjų GE grupėje (p = 0,003). Skaitymas gimtąja kalba EP aktyvino 14 (9,7 %), slopino 58 (40,3 %) pacientams, stipriau – GE grupėje (p = 0,027). Rubiko kubo surinkimas EP aktyvino 22 (15,3 %), slopino 43 (29,9 %) pacientams, labiau – GE grupėje (p = 0,017). Raidžių išbraukymo testas EP aktyvino 16 (11,1 %), slopino 49 (34 %) pacientams, ypač GE grupėje (p = 0,014).
Išvados. Visiems tiriamiesiems ryškiausiai smegenų EA didino hiperventiliacijos mėginys. IFS mėginys EA aktyvino mažiau nei HV, tačiau sergantieji GE buvo reikšmingai jautresni šio mėginio aktyvuojančiam poveikiui. Visos kognityvinės užduotys epilepsiforminį aktyvumą dažniausiai slopino, ypač stipriai – skaitymas, kuris iš mūsų tyrime naudotų kognityvinių mėginių kasdienėje pacientų veikloje naudojamas dažniausiai. Lyginant ŽE ir GE sergančiųjų grupes, ryškesnis EA slopinantis poveikis kognityvinių testų metu stebėtas sergančiųjų GE grupėje. Skaitymo gimtąja kalba testas silpniausiai EP aktyvino ŽE grupėje, skaitymo nežinoma kalba testas – sergantiesiems GE.

Raktažodžiai: elektroencefalografija, epilepsija, provokaciniai mėginiai, kognityviniai testai.

 

Summary

Introduction. The sensitivity of EEG is increased by performing standard provocative tests. The effects of additional cognitive tasks on bioelectrical brain activity aren’t widely studied. We aim to mine the effects of cognitive tasks in patients with epilepsy.
Methods. EEGs of 144 patients with epilepsy were registered (age 37.9±16.2; 52.8% – women; 66.7% had focal epilepsy) using 3 standard (HV, IPS, eyes closed-eyes open) and 4 additional tests (reading aloud in a native and unknown language, solving a Rubik’s cube, crossing out letters). Interictal and ictal EDs were evaluated.
Results. Eyes closed-eyes open test provoked EDs in 9.7% of EEGs, an inhibitory effect was registered in 34.7%. HV provoked EDs in 52.1% of patients, a seizure in one patient with focal epilepsy, inhibited EDs in 5.6% of patients, most of them had generalized epilepsy (p=0.005). EDs during IPS were registered in 16.7% of EEGs, in one patient with focal epilepsy – a seizure, inhibition was found in 32.6%. Reading in an unknown language provoked EDs in 9.7%, inhibited – in 41%, more so in those with generalized epilepsy (p=0.003). Reading in a native language provoked EDs in 9.7%, inhibited – in 40.3%, especially in patients with generalized epilepsy (p=0.027). Solving a Rubik’s cube and crossing out letters provoked EDs in respectively 15.3% and 11.1%, inhibited them in 29.9% and 34%, both did so more in patients with generalized epilepsy (p=0.017; p=0.014).
Conclusions. Most frequently EDs were provoked by hyperventilation, whereas cognitive tasks inhibited them, more so in patients with generalized epilepsy. Patients with generalized epilepsy were also more responsive to IPS. Reading in a native language most frequently inhibited EDs in patients with focal epilepsy and reading in an unknown language had the same effect on patients with generalized epilepsy.

Keywords: electroencephalography, epilepsy, provocative tests, cognitive tasks.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2019.04

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2019. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai