Autoriams

Straipsnio rankraščius prašome pateikti žurnalo vyriausiajam redaktoriui prof. Rūtai Mameniškienei arba atsakingajam redaktoriui prof. Daliui Jatužiui elektroniniu paštu ruta.mameniskiene@santa.lt arba dalius.jatuzis@santa.lt.
Redakcijos adresas: Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Neurologijos centras, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, tel./faks. (8-5) 236 52 20.

Žurnalas „Neurologijos seminarai“ yra recenzuojamas ir pripažintas Lietuvos mokslo periodinis leidinys, kuriame skelbiami apžvalginiai ir originalūs moksliniai straipsniai apie naujausius neurologinių, neurochirurginių bei gretimų ligų etiopatogenezės, klinikos, diagnostikos, gydymo bei profilaktikos laimėjimus. Taip pat publikuojami medicinos istorijos straipsniai, retesnių ar diagnostiškai sudėtingų klinikinių atvejų aprašymai, klinikinės ir eksperimentinės mokslinės studijos, mokslinių konferencijų medžiaga, kita svarbi informacija.

Žurnale nespausdinami kituose moksliniuose leidiniuose publikuoti (ar įteikti spaudai) straipsniai, išskyrus skelbtus kaip tezes ar pranešimo medžiagą. Gavus raštišką leidėjų licenziją, žurnale (ar jo prieduose) gali būti spausdinami užsienio leidiniuose publikuotų svarbių mokslinių straipsnių vertimai į lietuvių kalbą.

Straipsniai spausdinami anglų kalba su lietuviška santrauka (originalūs moksliniai ir klinikinių atvejų straipsniai) arba lietuvių kalba su angliška santrauka (summary) (apžvalginiai straipsniai ir laiškai redakcijai). Mokslinių straipsnių santrauka (tiek lietuviška, tiek angliška) turi būti 200-300 žodžių apimties.

Rankraščio apimtis (su lentelėmis, piešiniais, nuotraukomis ir kt.) neturėtų viršyti 30 mašinraščio puslapių, o literatūros sąrašas – 50 cituojamos literatūros šaltinių.

Rankraštyje nurodoma autoriaus, su kuriuo kontaktuos redakcija, darbovietė, jos adresas, telefono/fakso numeris, el. paštas. Taip pat nurodoma kiekvieno autoriaus vardas, pavardė ir afiliacijos.

Straipsnio struktūra: 1) straipsnio pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis; 2) autorių vardai ir pavardės; 3) įstaigos(-ų), kurioje darbas atliktas, pavadinimas (-ai); 4) straipsnio santrauka lietuvių ir anglų kalbomis; 5) raktažodžiai lietuvių ir anglų kalbomis; 6) straipsnio tekstas; 7) literatūros sąrašas.

Originalaus mokslinio straipsnio tekstas (ir santrauka) turi būti sudarytas iš: 1) įvado, 2) tyrimų objekto, metodikos, 3) rezultatų, 4) jų aptarimo, 5) išvadų.

Apžvalginio straipsnio formą pasirenka autorius. Būtina nurodyti, kad straipsnis yra apžvalginis.

Klinikinių atvejų straipsnio tekstas turi būti sudarytas iš: 1) įvado, 2) atvejo(-ų) aprašymo, 3) aptarimo.

Laiške redakcijai paprastai komentuojamas neseniai „Neurologijos seminaruose“ spausdintas straipsnis, taip pat gali būti originalus mokslinis straipsnis ar klinikinio atvejo aprašymas. Šios rubrikos tikslas – paskatinti greitą trumpą diskusiją tarp autoriaus ir skaitytojų. Struktūra: be santraukos, tekstas nuoseklus, bet be skirstymo į sekcijas ir be paantraščių. Daugiausia – 5 autoriai; 500 žodžių; 1 pav.; 1 lentelė; 5 cituojamos literatūros šaltiniai (pirmasis šaltinis – komentuojamas straipsnis). Padėkos rašomos bendrame tekste.

Visi tekste vartojami trumpinimai turi būti paaiškinti.

Kiekviena lentelė numeruojama pagal eiliškumą tekste ir turi savo pavadinimą. Lentelių neturėtų būti daugiau kaip 4.

Iliustracijos turi būti kompaktiškos, tinkamos poligrafiškai reprodukuoti. Pateikiant nuotraukas (piešinius) elektroniniu būdu pageidautinas TIFF arba JPG (mažiausiai 200 dpi skiriamosios gebos) formatas. Kiekviena iliustracija turi savo pavadinimą.

Tekste pažymimos vietos, kur, autorių nuomone, turėtų būti lentelės (piešiniai, grafikai, nuotraukos).

Literatūros sąraše pateikiami tik cituojami tekste šaltiniai. Jis spausdinamas atskirame lape, originalo kalba ir numeruojamas pagal citavimo tekste eiliškumą. Literatūros šaltinio numeris tekste nurodomas laužtiniuose skliaustuose.

Literatūros sąrašo pavyzdys

Žurnalo straipsnis:

1. Brodie MI, Porter RI. New and potential anticonvulsants. Lancet 1990; 336: 425-6.

2. Corbo M, Nemmi R, Iannaccone S, et al. Peripheral neuropathy in scleroderma. Clin Neuropathol 1993; 12: 63-7.

Knygos skyrius:

3. Biller I. Non-atheroslerotic vasculopathies. In: Biller I, ed. Stroke in children and  young adults. Boston: Butterworth-Heineman, 1994; 57-81.

Knyga:

4. Klumbys L.  Ūminės galvos smegenų traumos neurofiziologija. V., 1979.

5. Pryse-Phillips W. Companion to clinical neurology. Boston: Little, Brown, 1995.

Bendrieji (Vankuverio stiliaus) reikalavimai biomedicininių žurnalų rankraščiams (Uniform Requirements for Manuscripts Submited to Biomedical Journals) pateikiami internetiniu adresu: www.icmje.org

Originalaus straipsnio šablonas, kurio prašome prisilaikyti.