Neurologo profesinės tapatybės kismas
Changes in the neurologists’ professional identity

Šeduikienė M., Matonis V.
Neurologijos seminarai 2020; 24(83): 5-17.

Santrauka

Įvadas. Profesinės tapatybės sutrikimas neigiamai veikia darbuotojų savijautą, mažina profesionalumą. Norint išvengti blogėjančių pasekmių, būtina nuolat rūpintis kvali­fikacijos kėlimu, išlaikyti teigiamas vertybines nuostatas. Terapinio darbo sėkmė yra ypač jautriai susijusi su neurologo profesinės tapatybės (NPT) tvirtumu. Dėl sparčios neuromokslų, neurologijos inovacijų ir gydymo praktikos raidos NPT nuolat kinta, todėl, siekiant išlai­kyti profesionalumą, neišvengiama ne tik nuolatinė savireguliacija, bet ir griežta savikontro­lė. Deja, nei NPT sąvoka, nei jos pokyčių ypatybės, kiek mums žinoma, specialiai dar nebuvo nagrinėtos, išskyrus dalines charakteristikas.
Tikslas. Atskleisti NPT ypatumus ir išanalizuoti jų kaitos prielaidas.
Uždaviniai: pateikti NPT apibrėžimą, įvertinti informacinių technologijų ir neurologijos inovacijų poveikį NPT kaitai, apsvarstyti galimus NPT pokyčius ateityje.
Metodai. Atlikta naujausios literatūros straipsnio tema apžvalga. Apibendrinus įvairius po­žiūrius, suformuluota NPT apibrėžtis, taip pat išskirtos ir aprašytos NPT kaitą lemiančios prie­laidos. Taikant prognostinį metodą, remiantis informacinių technologijų (IT), biotechnologijų ir medicinos naujovių poveikio neurologijai analize, aptariami galimi NPT pokyčiai ateityje.
Rezultatai ir aptarimas. Tyrimo rezultatai ir aptarimas pateikti penkiuose skyriuose.
Pirmajame skyriuje „NPT sąvoka, jos formavimosi ir kaitos ypatumai“ pasiūlyta NPT apibrėžtis, parodoma, kaip nuolat kintančios IT, biotechnologijos ir medicinos inovacijos keičia neurologų veiklos ribas.
Antrajame skyriuje „Technologijų raida ir neurologo galimybių plėtra“ atskleidžiama, kokią įtaką auganti kompiuterikos ir robotikos geba daro NPT kismui ir kaip ruoštis artėjan­čioms permainoms.
Trečiajame skyriuje „Medicinos inovacijų įtaka NPT kismui“ parodoma, kaip lėtinės li­gos aktualizuoja kompleksinio, individualizuoto gydymo reikmes, kaip dėl sparčios neuromokslų pažangos ir išaugusių kvalifikacinių reikalavimų atsiranda vis daugiau specializacijų, daugeliu atvejų atitolinančių neurologus nuo profesinės tapatybės.
Ketvirtajame skyriuje „Neurologijos persidengimų su gretimomis sritimis poveikis NPT kismui“ išskiriamos aktualios visuomenės gyvenimo problemos, kurių sprendimą skatina to­bulėjančios biocheminių sistemų galimybės dirbtinai kelti individų malonius išgyvenimus (kuriant laimės pajautą), didinti mokinių mokslumą stimuliantais (mažinant jų dėmesio trū­kumo ir hiperaktyvumo sutrikimus) ir, taikant psichodelikus, nuodugniau pažinti ir keisti protą (steigiant psichodelijos centrus).
Penktajame skyriuje „Prognostinės neurologijos raidos įžvalgos ir galimi NPT pokyčiai“ nagrinėjamos ateities gyvenimą projektuojančių tyrėjų įžvalgos, numatoma, kaip NPT gali įgauti net neatpažįstamą pobūdį.
Išvadose pateikiami NPT ypatumai, atskleidžiamos prielaidos, lemiančios NPT kaitą, ir parodoma, kaip NPT turinio supratimas gali stiprinti neurologų profesinę savivoką.

Raktažodžiai: neurologo profesinė tapatybė, neurologijos inovacijos, neurologų specializa­cijos.

 

Summary

Introduction. Neurologists’ professional identity (NPI) experiences constant changes due to rapid development of neurology innovations, whereas neither concept nor peculiarities of NPI changes have been investigated in literature, at least to the best knowledge of the authors, excluding the descriptions of some aspects of the concept.
Objective. To reveal NPI peculiarities and make analysis of assumptions that can cause their changes.
Tasks. To propose the definition of NPI and evaluate how both the IT and neurology innovations are impacting changes of NPI.
Methods. Review of the latest literature, as well as the application of prognostic method to estimate NPI changes in future. The proposal of NPI definition is based on a variety of NPI characteristics presented in literature. Main assumptions of NPI changes are differentiated and described.
After summarizing various approaches, the definition of NPT was formulated and assumptions determining the changes in NPT were identified and described. Using a predictive method based on the analysis of the impact of IT, biotechnology and medical innovations on neurology, possible future changes in NPT were discussed.
Results and discussion. The results of the investigation and discussions are introduced in five paragraphs.
In the first paragraph The concept of NPI, peculiarities of its formation and changes, the definition of NPI is presented and effect of NPI changes on neurologist’s sense of well-being is elucidated.
In the second paragraph Development of technologies and enlargement of neurologist’s possibilities, the impact of computation and robotics on NPI changes is considered and neurologists’ preparedness to meet new challenges is examined.
The third paragraph The influence of medical innovations on NPI changes explains the necessity to obtain some new competences arising from epidemic growth of chronic diseases which, in turn, increase the number of subspecialties.
The fourth paragraph The impact of overlap of neurology with adjacent professions on NPI changes discloses situations where neurologists in some aspects overlap with adjacent professions and may solve some therapeutic problems that are intensively emerging in some domains of contemporary social life, such as psychedelic therapy, creation of global happiness, and enhancing student achievement.
In the fifth paragraph Prognostic insights of neurology and possible changes in NPI, some discussions on possible future changes in NPI are considered.
Conclusions. Key findings and essential features of the discussion are summarized in the conclusion paragraph. NPI peculiarities and factors which cause their changes are highlighted as well as it is shown how NPI content understanding may strengthen neurologist’s professional self-perception.

Keywords: neurologists’ professional identity, innovations in neurology, neurologic subspecialties.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2020.01

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2020. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai