Faux pas atpažinimo ir Happé keistų istorijų testų lietuviškų versijų adaptacija bei psichometrinių savybių vertinimas
The adaptation and evaluation of psychometric properties of the Lithuanian versions of the Faux Pas Recognition and Strange Stories tests

Jasionis A., Jasionytė G., Mameniškienė R.
Neurologijos seminarai 2020; 24(83): 47-54.

Santrauka

Įvadas. Vienas pagrindinių socialinių pažintinių funkcijų posričių – minčių te­orija (MT) – apima gebėjimą suprasti kitų žmonių mintis, ketinimus, emocijas ir numatyti jų elgesį. MT deficitas yra būdingas daugeliui neurologinių ir psichikos sutrikimų. Iki šiol ne­buvo MT ištyrimo testų, adaptuotų lietuviškai kalbančiai populiacijai.
Tikslas. Išversti ir atlikti kalbinę bei kultūrinę dviejų MT testų – Faux pas atpažinimo tes­to ir Happé keistų istorijų testo – adaptaciją lietuviškai kalbančiai populiacijai ir įvertinti jų psichometrines savybes.
Tiriamieji ir tyrimo metodai. Abu testai buvo išversti iš anglų kalbos į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą. Naudojant lietuviškus testų variantus, ištirta 100 pilnamečių asmenų. Pa­tikrintas testų patikimumas ir matavimų pagrįstumas. Vidinis nuoseklumas vertintas apskai­čiuojant Cronbach α koeficientą, vertinimo patikimumas – intraklasinį koreliacijos koefi­cientą, o konvergentinis konstrukcijos patikimumas – Spearman koreliacijos koeficientą.
Rezultatai. Apskaičiuota Faux pas atpažinimo testo faux pas istorijų Cronbach α koefi­ciento reikšmė buvo 0,815, kontrolinių istorijų – 0,426, o Happé keistų istorijų testo – 0,708. Faux pas atpažinimo testo faux pas istorijų intraklasinio koreliacijos koeficiento reikšmė bu­vo 0,996, o Happé keistų istorijų testo – 0,911. Apskaičiuota silpna teigiama statistiškai reikšminga koreliacija tarp Happé keistų istorijų testo ir Faux pas atpažinimo testo faux pas istorijų įvertinimų (r = 0,355, p = 0,045), tačiau Faux pas atpažinimo testo kontrolinių istorijų įverčiai statistiškai reikšmingai nekoreliavo su faux pas istorijų (r = 0,033, p = 0,745) ir Happé keistų istorijų testo (r = 0,109, p = 0,282) rezultatais. Abiejų testų išorinis ir turinio pa­grįstumas buvo įrodyti.
Išvados. Faux pas atpažinimo testas ir Happé keistų istorijų testas pritaikyti lietuviškai kalbančiai populiacijai. Abu instrumentai gali būti naudingi vertinant socialines pažintines funkcijas.

Raktažodžiai: minčių teorija, socialinės pažintinės funkcijos, Faux pas atpažinimo testas, Happé keistų istorijų testas.

 

Summary

Background. One of the main subdomains of social cognitive functions, Theory of Mind (ToM), involves the ability to understand other people’s thoughts, intentions, emotions, and predict their behaviour. ToM deficit is common in many neurological and mental disorders. So far, there have been no measures assessing ToM functions adapted to the Lithuanian-speaking population.
Objective. To translate and perform a linguistic and cultural adaptation of two ToM tests – the Faux Pas Recognition test and Happé Strange Stories test – to the Lithuanian-speaking population and to evaluate their psychometric properties.
Materials and methods. Both instruments were translated from English into Lithuanian and from Lithuanian into English. A total of 100 adult subjects were tested using Lithuanian test variants. The reliability and validity of the instruments were evaluated. Internal consistency was estimated by calculating the Cronbach α coefficient, the inter-rater reliability by the intraclass correlation coefficient, and the convergent construct validity by the Spearman correlation coefficient.
Results. The Cronbach α coefficient for the faux pas stories of the Faux Pas Recognition test was 0.815, for the control stories 0.426, and for the Strange Stories test 0.708. The intraclass correlation coefficient of the faux pas stories of the Faux Pas Recognition test was 0.996, and that of the Strange Stories test was 0.911. There was a statistically significant weak positive correlation between the Strange Stories test and the faux pas stories ratings (r=0.355, p=0.045), but the control stories of the Faux Pas Recognition test did not statistically significantly correlate with the faux pas stories (r=0.033, p=0.745) and Happé Strange Stories test (r=0.109, p=0.282). The face and content validity of both instruments was good.
Conclusions. The Faux Pas Recognition test and Happé Strange Stories test are adapted to the Lithuanian-speaking population. Both instruments can be useful in evaluating social cognitive functions.

Keywords: theory of mind, social cognition, Faux Pas Recognition test, Happé Strange Stories test.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2020.06

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2020. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai