Medicinos studentų migrenos diagnostika ir gydymas 2010–2011 m. ir 2019 m.
The diagnosis and treatment of migraine among medical students in 2010–2011 and 2019

Bacevičiūtė E., Ekkert A., Noreikaitė K., Ryliškienė K.
Neurologijos seminarai 2020; 24(83): 55-60.

Santrauka

Įvadas. Migrenos dažnis Lietuvos bendrojoje populiacijoje siekia 18,8 %. Tyri­mo tikslas buvo nustatyti migrenos dažnį, įtaką kasdieniam gyvenimui, gydymo įstaigose nustatytą migreną ir jos gydymą tarp 18-28 m. amžiaus medicinos studentų 2010-2011 m. ir 2019 m.
Tiriamieji ir tyrimo metodai. Anoniminėje anketinėje apklausoje dalyvavo 478 Vilniaus universiteto medicinos ir odontologijos studentai. 2010-2011 m. tyrime apklausti 252 (am­žiaus mediana – 23,0 ± 7,8 m.), 2019 m. – 226 (amžiaus mediana – 23,0 ± 1,5 m.) studentai. Anketą sudarė klausimai apie galvos skausmą, jo provokatorius, įtaką kasdienei veiklai, var­tojamus vaistus, gydymo įstaigoje nustatytą migrenos diagnozę. Statistinė analizė atlikta SPSS programa, lygmuo laikytas reikšmingu, kai p < 0,05.
Rezultatai. Lyginant 2010-2011 m. (27,8 %) ir 2019 m. (27,9 %) laikotarpius, pagal an­ketos duomenis nustatytos migrenos su ir be auros dažnis nepakito (p = 0,98), ja dažniau sir­go moterys (p = 0,02). Skausmas pagal VAS išliko vidutinio stiprumo (p = 0,07), tačiau įtaka kasdieniam gyvenimui 2019 m. didėjo (p = 0,01). 2019 m. migrena buvo dažniau nustatoma gydymo įstaigoje (10 % vs. 25,4 %, p = 0,03), dažniau vartojami specifiniai vaistai priepuo­liui (5,7 % vs. 19,0 %, p = 0,03) ir profilaktinis gydymas (0,0 % vs. 9,6 %, p = 0,003). Intensy­vesnis skausmas (ŠS = 2,7, p = 0,006) ir auros buvimas priepuolių metu (ŠS = 2,7, p = 0,037) buvo reikšmingi diagnozės nustatymo gydymo įstaigoje veiksniai. O pats diagnozės nustaty­mas gydymo įstaigoje buvo nepriklausomas veiksnys, lėmęs triptanų (ŠS = 6,9, p = 0,012) ir profilaktinio gydymo vartojimą (ŠS = 30,3 p = 0,036).
Išvados. Lyginant 2010-2011 m. ir 2019 m. laikotarpius, migrenos dažnis išlieka pana­šus. Skausmo stiprumas išlieka vidutinis, tačiau įtaka kasdieniam gyvenimui didėja. Nors medicinos studentams migrena gydymo įstaigose diagnozuojama dažniau ir specifiniai vais­tai priepuoliui gydyti bei medikamentinė profilaktika vartojama dažniau, tačiau migrenos diagnostika ir gydymas išlieka nepakankami.

Raktažodžiai: migrena be auros, su aura, migrenos diagnozė, MIDAS, specifinis priepuolio gydymas.

 

Summary

Background. Migraine prevalence in Lithuania is 18.8%. The aim of this study was to evaluate the prevalence of migraine, quality of life, professionally confirmed diagnosis rate, and treatment among medical students (aged 18-28 years) in 2010-11 and in 2019.
Materials and methods. 478 Vilnius university medicine and odontology students participated in the anonymous survey. 252 students were queried in 2010-11 study (aged 23.0±7.8) and 226 in 2019 (aged 23.0±1.5). Questionnaire consisted of questions, based on headache characteristics, triggers, impact on life, presence of confirmed diagnosis, and treatment. The data was analyzed by SPSS 23.0 software, a p value of <0.05 was considered significant.
Results. Based on questionnaire, prevalence of migraine with and without aura remained stable between the periods of 2010-11 (27.8%) and 2019 (27.9%) (p=0.98); women were affected more often (p=0.02). Pain remained moderately intense (p=0.07), but migraine disability worsened over the time (p=0.01). Migraine was professionally diagnosed more often in 2019 (10% vs. 25.4%, p=0.03); increased use of specific acute therapy (5.7% vs. 19%, p=0.03) and prophylaxis (0% vs 9.6%, p=0.003) was observed. Likelihood of diagnosis significantly increased with more intense pain (OR=2.7, p=0.006) and aura (OR=2.7, p=0.037). Presence of confirmed diagnosis was an independent determinant of increased triptans (OR=6.9, p=0.012) and prophylaxis (OR=30.3, p=0.036) use.
Conclusions. Comparing the 2010-11 and 2019 periods, migraine prevalence is similar. Pain remains to be valued as moderate, but quality of life has worsened. Prevalence of professionally diagnosed migraine has increased over the time, what was accompanied by an increased use of triptans and prophylaxis, however, migraine still remains underdiagnosed and undertreated.

Keywords: migraine without aura, migraine with aura, migraine diagnosis, MIDAS, specific acute treatment.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2020.07

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2020. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai