Lietuviška Dėl galvos skausmo prarasto laiko klausimyno versija ir jos patikimumo bei pagrįstumo
vertinimas
Reliability and validity of the Lithuanian version of headache-attributed lost time (HALT) index

Zagorskienė I., Abelkis E., Mameniškienė R.
Neurologijos seminarai 2018; 22(75): 57-62.
Santrauka

Įvadas. HALT (angl. Headache-Attributed Lost Time; Dėl galvos skausmo prarastas laikas) klausimynas – tai PSO rekomenduojamas instrumentas, skirtas įvertinti galvos skausmo poveikį kasdienei paciento veiklai. Iki šiol jis nebuvo pritaikytas lietuviškai kalbančiai populiacijai.
Tikslas. Pritaikyti HALT klausimyną lietuviškai kalbančiai populiacijai ir įvertinti jo psichometrines savybes.
Darbo metodika. Atliekant klausimyno kalbinį ir kultūrinį pritaikymą, remtasi Tarptautinės farmakoekonomikos ir išeičių tyrimo draugijos rekomendacijomis. Siekiant įvertinti klausimyno patikimumą (vidinį nuoseklumą ir stabilumą laiko atžvilgiu), atlikta suaugusių asmenų, besiskundžiančių galvos skausmu, apklausa ir pakartotinė apklausa po 2 savaičių. Vertinant klausimyno konstrukcijos pagrįstumą, naudota vizualinė analoginė skalė (skalė) ir Gyvenimo kokybės SF-36 klausimyno antroji versija.
Rezultatai. Parengta lietuviška HALT klausimyno versi ja (HALT-LT), atitinkanti kalbinius ir kultūrinius pritaikymo reikalavimus. HALT-LT pritaikyta Lietuvai pagal visus tarptautinius reikalavimus. Nustatytos parengto klausimyno psichometrinės savybės: priimtinas vidinis nuoseklumas ir stabilumas laiko atžvilgiu. Gautos statistiškai reikšmingos koreliacijos visoms suformuluotoms konstrukcijoms.
Išvados. HALT-LT gali būti naudojamas vertinti galvos skausmo įtaką lietuviškai kalbantiems asmenims. Šis klausimynas gali tapti patogiu įrankiu kasdienėje gydytojo praktikoje, vertinant galvos skausmo sukeliamą naštą.

Raktažodžiai: galvos skausmas, dėl galvos skausmo prarastas laikas.

 

Summary

Background. Headache-Attributed Lost Time (HALT) index is a tool recommended by WHO to determine the burden of headache to the patient and his everyday life. This instrument has not been validated in Lithuanian so far.
Objective. To perform cross-cultural adaptation of the Lithuanian HALT version and to test its reliability and validity.
Materials and methods. The questionnaire was culturally adapted for Lithuanian speaking population following the recommendations of International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Psychometric properties of HALT were tested on adults complaining of headache of any kind. Internal consistency and test-retest reliability after 2 weeks were determined. Construct validity was assessed using Visual Analog Scale (VAS) for Pain and Lithuanian version of SF-36v2 questionnaire.
Results. Lithuanian version of HALT index (HALT-LT) satisfying requirements of linguistic and cultural adaptation was prepared. HALT-LT demonstrated acceptable internal consistency and test-retest reliability. Correlations for all proposed constructs were significant.
Conclusions. HALT-LT can be used as an instrument for adult patients in Lithuanian speaking population. This questionnaire can become a convenient tool in the daily practice of a physician, assessing the burden of a headache.

Keywords: headache, cross-cultural adaptation, reliability, validity.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2018.07

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2018. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduc tion in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Cre ative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai