COVID-19 encefalopatija su grubia neurologine simptomatika: klinikinio atvejo pristatymas su literatūros apžvalga
COVID-19 encephalopathy with severe neurological symptoms: a clinical case presentation with literature review

Baranauskienė G., Tutlienė N., Kaubrys G.
Neurologijos seminarai 2022; 26(93): 143-149.

Santrauka

COVID-19 infekcija pasaulyje serga vis daugiau žmonių, todėl, nuolat augant persirgusiųjų skaičiui, daugiau sužinome ir apie galimus klinikinius ligos pasireiškimo simptomus. Nors SARS-CoV-2 virusas dažniausiai yra susijęs su kvėpavimo siste­mos pažeidimu, pastebėta, kad apytiksliai pusei pacientų, sergančių COVID-19 infekcija, taip pat gali pasireikšti ir įvairūs neuro­loginiai simptomai, tokie kaip anosmija, disgeuzija, galvos skausmas, mialgija ar galvos svaigimas. Encefalopatija yra išski­riama kaip viena sunkiausių SARS-CoV-2 viruso sukeltos centri­nės nervų sistemos komplikacijų, susijusių su ilgesne ligos truk­me, didesniu neįgalumu ir mirtingumu. Ūminė encefalopatija – tai galvos smegenų funkcijos sutrikimas, kuris kliniškai pasireiš­kia staigiais sąmonės lygio pokyčiais iki simptomų atsiradimo pradžios buvusiems sveikiems pacientams. Išskiriami rizikos veiksniai – vyresnis amžius, vyriškoji lytis, trumpesnis laikas nuo simptomų atsiradimo iki hospitalizavimo, lėtinės ligos. Išskirtiniais atvejais encefalopatija gali būti ankstyvas ar netgi pagrindinis COVID-19 simptomas ir jauniems pacientams. Su COVID-19 susijusios encefalopatijos patogenezė nėra visiškai aiški. Tačiau labiausiai tikėtina etiologija yra daugiafaktorinė – sisteminės ligos atsakas, uždegimas, koagulopatija, tiesioginė vi­ruso neuroinvazija, endotelitas ir galbūt poinfekciniai autoimuniniai mechanizmai. Pacientams, kuriems įtariamas sąmonės lygio pokytis, nulemtas koronaviruso infekcijos, rekomenduojama atlikti galvos smegenų skysčio (GSS) ištyrimą, vaizdinius galvos tyrimus, pirmumą suteikiant galvos magnetinio rezonanso tyrimui (MRT), taip pat elektroencefalografiją (EEG). Verta pami­nėti, kad, atliekant laboratorinius ar vaizdinius tyrimus, encefalopatija sergantiems pacientams specifinių pakitimų dažnai rasti nepavyksta. Atliktuose tyrimuose likvoro analizė parodė, kad citozės dažniausiai nėra randama arba ji būna labai nežymi, būdin­ga normali baltymo koncentracija. Svarbu tai, kad SARS-CoV-2 likvore aptinkama tik pavieniais atvejais. Nors dažnai EEG yra normali, COVID-19 sergantiems pacientams nustatomi ir speci­finiai encefalopatiniai EEG pakitimai – tai perteklinės generalizuotos frontalinės delta bangos, trifazės bangos ir mažesnės alfa ir beta bangų amplitudės. MRT aprašytas neurovizualinių anomalijų spektras, dažniausiai randami pakitimai – leukoencefalopatijos židiniai, difuzijos restrikcijos pokyčiai baltojoje, retai ir pilkojoje medžiagoje, mikrohemoragijos ir leptomeningito požy­miai. COVID-19 encefalopatijos gydymas apima palaikomąją priežiūrą ir simptominį gydymą. Kai kurie atlikti tyrimai atsklei­džia, kad, skiriant imuninės moduliacijos terapiją, įskaitant didelių dozių kortikosteroidus ir intraveninius imunoglobulinus, kai kuriems sunkiai sergantiems pacientams pasiekiami geri rezulta­tai.

Raktažodžiai: COVID-19 infekcija, pandemija, encefalopatija, simptomai.

 

Summary

COVID-19 infection is affecting more and more people around the world, and as the number of recovered patients increases, so does the knowledge on the potential clinical signs of the disease. Although SARS-CoV-2 virus is commonly associated with damage to the respiratory system, it has been observed that about half of patients with COVID-19 infection may also develop various neurological symptoms such as anosmia, dysgeusia, headache, myalgia, or dizziness. Encephalopathy is singled out as one of the most severe complications of the central nervous system caused by SARS-CoV-2 virus and associated with longer duration of the disease, increased disability, and mortality. Acute encephalopathy is a disorder of the brain that clinically occurs with a sudden change in the level of consciousness in otherwise healthy patients before the onset of symptoms. Risk factors include older age, male gender, quicker hospitalization after the onset of symptoms, and chronic illnesses. In exceptional cases, encephalopathy may be an early or even a major symptom of COVID-19 in young patients. The pathogenesis of COVID-19 encephalopathy is not fully understood. However, the most likely etiology of encephalopathy is multifactorial: systemic disease response, inflammation, coagulopathy, direct viral neuroinvasion, endoartheritis, and possibly post-infectious autoimmune mechanisms. For patients with suspected changes in the level of consciousness due to coronavirus infection, it is recommended to perform a thorough examination of the cerebrospinal fluid (CSF), head imaging with a preference for magnetic resonance imaging (MRI), and electroencephalography (EEG) It is worth noting that blood or imaging tests often do not show specific changes in patients with encephalopathy. As revealed by some studies of CSF examinations, cytosis is usually absent or very low while the protein concentration remains normal. It is important to note that SARS-CoV-2 is detected in the cerebral fluid only in isolated cases. Although the EEG of patients with COVID-19 are often normal, they sometimes show specific encephalopathic changes including excessive generalized frontal delta waves, triphasic waves and lower amplitude alpha and beta waves. The MRI describes a spectrum of neurovisual abnormalities, the most common of which are foci of leukoencephalopathy, changes in diffusion restriction imaging in the white, rarely in the gray matter, signs of microhaemorrhage and leptomeningitis. Treatment for COVID-19 encephalopathy includes supportive care and symptomatic treatment. Some studies have shown that immune modulation therapy, including high-dose corticosteroids and intravenous immunoglobulins, is effective in some severely ill patients.

Keywords: COVID-19 infection, pandemic, encephalopathy, symptoms.

 

Straipsnis anglų kalba su santrauka lietuvių k. | Article in English with summary in Lithuanian

DOI: 10.15388/NS.2022.26.20

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2022. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai