Ankstyvieji, subjektyviai patiriami kognityviniai sutrikimai ir jų sąsajos su lėtinėmis ligomis, subjektyviais klausos sunkumais, perdegimo sindromu ir depresija vidutinio amžiaus moterų imtyje
Early subjective cognitive disorders and their relationship with chronic diseases, subjective hearing difficulties, burnout syndrome, and depression among middle-aged women

Pečeliūnienė J., Žukauskaitė I., Dovydėnas V.
Neurologijos seminarai 2021; 25(89): 158-165.

Santrauka

Įvadas. Daugėjant kognityvinių sutrikimų tarp jaunų žmonių, svarbu laiku identifikuoti ir koreguoti rizikos veiksnius.
Tyrimo tikslas – įvertinti subjektyviai patiriamus ankstyvus kognityvinius sutrikimus ir jų sąsajas su subjektyviais klausos sunkumais, perdegimo sindromu ir depresija vidutinio amžiaus moterų imtyje.
Tiriamieji ir tyrimo metodai. Tyrime dalyvavo 310 moterų nuo 26 iki 59 m. amžiaus (vid. amžius – 38,6 m.). Užpildytas internetinis klausimynas, kurį sudarė pažintinių funkcijų įvertini­mo (angl. The Cognitive Failures Questionnaire, CFQ), subjek­tyvus kognityvinių skundų klausimynai (angl. Subjective Cognitive Complaints, SCCs), Shirom-Melamed perdegimo skalė (angl. The Shirom-Melamed Burnout Measure, SMBM), geriatrinė depresijos skalė (angl. The Geriatric Depression Scale, GDS), klausimai apie sociodemografinius veiksnius, žalingus įpročius, diagnozuotas lėtines ligas, subjektyvius klausos sunkumus. Tai­kyti Stjudento t-testas, Pirsono Chi kvadratu, Fišerio testai, logistinės regresijos analizė.
Rezultatai. 34 moterys (11 %) turėjo subjektyviai patiriamų kognityvinių sutrikimų (CF+ grupė), 89 % neturėjo (CF- grupė). Subjektyvių kognityvinių skundų turėjo 28,7 % respondenčių (SCC+) grupė, o 71,3 % neturėjo (SCC- grupė). 23 respondentėms (7,4 %) nustatyta depresija, 62 (20 %) – galima depresija. Išreikštų perdegimo simptomų turėjo 34 (11 %) respondentės. An­ketoje pažymėjo, kad lėtinėmis ligomis serga 30,6 % (N = 95) respondenčių. Iš visų respondenčių 14,84 % turėjo subjektyvių klausos sunkumų. CF+ grupė surinko vidutiniškai daugiau balų pagal GDS negu CF- grupė (6,88 vs. 3,78, p < 0,001). CF+ grupė surinko reikšmingai didesnį vidutinį balų skaičių perdegimo ska­lėje negu CF- grupė (4,04 vs. 2,76, p < 0,001). Iš lėtinių ligų tik hipotiroidizmas reikšmingai dažniau pasitaikė SCC+ grupėje nei SCC- grupėje (12,4 % vs. 4,6 %, p = 0,022). Subjektyvių klausos sunkumų dažniau turėjo CF+ grupė negu CF- grupė (35,3 % vs. 12,3 %, p = 0,001). Pagal sociodemografinius faktorius, alkoho­lio, narkotinių medžiagų vartojimą CF+ ir CF- bei SCC+ ir SCC- grupės reikšmingai nesiskyrė.
Išvados. Depresija, perdegimo sindromas ir subjektyvūs klausos sunkumai reikšmingai siejasi su subjektyviai patiriamų kognityvinių funkcijų sutrikimu vidutinio amžiaus moterų imtyje, o vertinant sąsajas su lėtinėmis ligomis, kognityviniai skundai reikšmingai siejasi su hipotiroidizmu.

Raktažodžiai: subjektyviai patiriami kognityviniai sutriki­mai, skundai, perdegimas, depresija, klausa, vidutinis amžius, moterys.

 

Summary

Introduction. With the increase in cognitive impairment among young people, it is important to timely identify and modify risk factors.
The aim of the study was to evaluate early cognitive disorders in relationship with subjective hearing disorders, burnout syndrome, and depression among middle-aged women.
Methods. The study involved 310 women aged 26 to 59 years (M=38.6). An online survey was created. Respondents filled in the Cognitive Failures Questionnaire (CFQ), Subjective Cognitive Complaints (SCCs) questionnaire, Shirom-Melamed Burnout Measure (SMBM), and Geriatric Depression Scale (GDS). Sociodemographic factors, addictions, subjectively reported presence of chronic diseases, and subjective hearing disorders were registered by the study questionnaire. Student’s t-test, Chi-square test, Fisher’s exact test, and logistic regression analysis (LRA) were used for data analysis.
Results. 34 females (11%) had subjective cognitive failures (CF+ group) and 276 (89%) had not (CF- group). 28.7% of respondents had subjective cognitive complaints (SCC+ group) and 71.3% had not (SCC- group). 23 females (7.4%) had depression and 62 females (20%) were likely to be depressed. 34 (11%) females had significant symptoms of burnout. 30.6% (N=95) self-reported having chronic diseases. 14.84% of females had subjective hearing disorders. The CF+ group had higher GDS scores than the CF- group (M=6.88 vs. M=3.78, p<0.001). Hypothyroidism was the only disease in which differences between the SCC+ and the SCC- groups were found (12.4% vs. 4.5%, p=0.022). Respondents in the CF+ group more often had subjective hearing disorders compared to the CF- group (35.3% vs. 12.3%, p=0.001). The CF+ and the CF-, also the SCC+ and the SCC- groups did not differ by comparing alcohol and drug consumption habits.
Conclusions. Depression, burnout syndrome, and subjective hearing disorders are related to subjective experienced cognitive dysfunction, and cognitive complaints are related to hypothyroidism in middle-aged women.

Keywords: subjective cognitive disorders, complaints, burnout, depression, hearing, middle-aged, women.

 

Straipsnis anglų kalba | Article in English

DOI: 10.29014/ns.2021.22

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2021. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-59172021; 25(89): 153-157

Posted by Neurologijos seminarai