Veiksniai, lemiantys elektroneuromiografijos tyrimo metu patiriamo skausmo intensyvumą
Factors determining the painfulness of electroneuromyography

Ališauskaitė U., Garšvienė D., Švilpauskė-Laurynienė J., Ališauskienė M.
Neurologijos seminarai 2020; 24(83): 41-46.

Santrauka

Įvadas. Elektroneuromiografija (ENMG) yra tyrimo metodas, skirtas periferinių nervų ir raumenų ligų diagnostikai. Tyrimas laikomas nemaloniu, kartais skausmingu, nes jo metu naudojami trumpi (0,1-0,3 ms) elektros stimulai, o tiriant raumenis – adati­niai elektrodai. Nors dauguma pacientų tyrimą toleruoja gerai, nedidelė dalis pacientų jaučia nepakeliamą skausmą ir tyrimo at­sisako. Norėdami nustatyti veiksnius, lemiančius ENMG tyrimo skausmingumą, nusprendėme atlikti didelės imties tyrimą, kurio metu analizuota ne tik daug kartų tirtų demografinių veiksnių įta­ka skausmo pojūčiui, bet ir skausmo ryšys su tyrimo apimtimi, lė­tiniu skausmu, jo pobūdžiu ir paciento emocine būkle.
Tiriamieji ir tyrimo metodas. Atliktoje anoniminėje apklau­soje dalyvavo 400 pacientų, kuriems buvo atliktas ENMG tyri­mas. Anketą sudarė klausimai apie ENMG tyrimo metu patirto skausmo intensyvumą, naudojant Skaitmeninės analogijos ska­lę (SAS), demografinius duomenis, tyrimo apimtį, iki tyrimo pa­tirtą kitos kilmės skausmą ir klausimai iš Hospitalinės nerimo ir depresijos skalės (angl. Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS).
Rezultatai. Tyrimo metu patirto skausmo intensyvumo vi­durkis buvo 3,76 ± 2,6. Nustatyta silpna neigiama koreliacija tarp skausmo intensyvumo ir išsilavinimo (r = -0,12, p = 0,03). Rasta statistiškai reikšminga (p = 0,011) koreliacija tarp skausmo inten­syvumo ir ENMG tyrimo apimties. Tyrimas buvo skausmingesnis pacientams, iki tyrimo patyrusiems kitos kilmės skausmą (p = 0,002). Nustatyta koreliacija tarp anksčiau patirto skausmo kokybinių charakteristikų (jutiminių bei emocinių) ir tyrimo me­tu patirto skausmo intensyvumo. Rasta reikšminga koreliacija tarp ENMG tyrimo metu patirto skausmo ir emocinės paciento būklės (p < 0,001).
Išvados. Analizuojant demografinių veiksnių ryšį su ENMG skausmingumu, rasta neigiama koreliacija tarp tyrimo metu pa­tirto skausmo ir išsilavinimo. Nustatyta reikšminga koreliacija tarp iki tyrimo patirto skausmo ir tyrimo skausmingumo. Nusta­tytas statistiškai reikšmingas ryšys tarp tyrimo metu patirto skausmo bei depresijos ir nerimo lygio.

Raktažodžiai: skausmas, elektroneuromiografijos tyrimas, lėtinis skausmas.

 

Summary

Introduction. Electroneuromyography (ENMG) is a useful diagnostic test for the evaluation of neuromuscular disorders. The procedure is considered unpleasant or even painful due to the use of electrical stimuli and needle electrodes. In this study, we investigated the influence of demographic factors on the perception of pain during ENMG examination as well as the connection between the perception of pain and the extent of the examination, the presence of chronic pain, its characteristics, and levels of anxiety and depression in patients.
Methods. 400 patients who were referred to ENMG examination participated in a questionnaire survey after the procedure. The questionnaire included rating of pain intensity experienced during ENMG procedure using numerical rating scale (NRS), basic demographic information, information about the extent of the examination, questions about previously experienced pain, and the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).
Results. The mean of NRS score was 3.76±2.6. There was a negative correlation between pain intensity during ENMG and education level (r=-0.12, p=0.03). There was a significant (p=0.011) correlation between the intensity of pain and the extent of ENMG examination. The procedure was more painful for the patients who experienced continuous pain before the procedure (p=0.002), and the intensity correlated with qualitative aspects of pain. There was a significant correlation between pain intensity during the examination and the emotional state of the patient (p<0.001).
Conclusions. The only correlation between pain intensity and demographic factors was a negative correlation with education level. There was a significant correlation between experienced pain before the procedure and the intensity of pain during the examination. There was a significant correlation between the intensity of pain during the examination and levels of anxiety and depression.

Keywords: pain, electroneuromyography, chronic pain.

 

Straipsnis anglų kalba | Article in English

DOI: 10.29014/ns.2020.05

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2020. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Posted by Neurologijos seminarai