Anestezijos metodo reikšmė pacientų, sergančių ūminiu išeminiu insultu ir gydytų mechanine trombektomija, ankstyvai neurologinei būklei
Relevance of anaesthesia type on early neurological outcome in acute ischemic stroke patients undergoing mechanical thrombectomy

Šalaševičius L., Vilionskis A.
Neurologijos seminarai 2018; 22(78): 325-329.
Santrauka

Įvadas. Sąmonės sedacija (SS) ir bendroji endotrachėjinė anestezija (BETA) – anestezijos metodai, taikomi mechaninės trombektomijos (MTE) metu. Tikslių rekomendacijų dėl anestezijos metodo pasirinkimo MTE metu nėra. Retrospektyviniai tyrimai teigia, kad BETA yra susijusi su blogesnėmis pacientų išeitimis, tačiau naujuose klinikiniuose tyrimuose tokio skirtumo nestebima. Darbo tikslas buvo nustatyti anestezijos metodo įtaką mechaninės trombektomijos efektyvumui ir saugumui ligoniams, patyrusiems ūminį išeminį insultą.
Tiriamieji ir tyrimo metodai. Į tyrimą įtraukti dviejuose Vilniaus centruose gydyti ūminį išeminį insultą patyrę ligoniai, kuriems buvo atlikta MTE. Ligoniai suskirstyti į 2 grupes pagal taikytą anestezijos metodą: bendroji endotrachėjinė anestezija (BETA) ir sąmonės sedacija (SS). Abiejose grupėse vertinti demografiniai, klinikiniai ir logistiniai rodikliai. Pirminiu vertinimo kriterijumi pasirinkta gera baigtis po 24 valandų. MTE saugumas vertintas pagal 7 parų mirštamumą ir simptominių intrasmegeninių kraujosruvų (sISK) dažnį.
Rezultatai. Į tyrimą įtraukta 248 pacientai. 105 pacientams (42,3 %) taikyta BETA ir 143 (57,7 %) – SS. Pagal pradines charakteristikas abi grupės statistiškai nesiskyrė, išskyrus prieširdžių virpėjimo dažnį (55,9 % – SS vs 37,1 % – BETA grupėje, p = 0,003) ir intraveninės trombolizės taikymą iki MTE (66,4 % – SS grupėje ir 46,7 % – BETA grupėje, p = 0,003). Gera baigtis po 24 val. nustatyta 51,4 % (n = 54) ligonių – BETA grupėje ir 58,7 % (n = 84) ligonių – SS grupėje (p = 0,252). 7 parų mirštamumo sISK dažnis abiejose grupėse statistiškai reikšmingai nesiskyrė. Regresinė analizė parodė, kad geros baigties nepriklausomi prognoziniai veiksniai yra laikas nuo atvykimo į stacionarą iki rekanalizacijos ir sėkminga rekanalizacija.
Išvados. Anestezijos tipas nėra reikšmingas mechaninės trombektomijos efektyvumo ir saugumo veiksnys ankstyvai pacientų baigčiai. Siekiant tiksliau įvertinti anestezijos reikšmę mechaninės trombektomijos baigčiai ir nustatyti procedūros baigties prognozinius veiksnius, reikalingi papildomi atsitiktinės atrankos tyrimai.

Raktažodžiai: mechaninė trombektomija, išeminis insultas, anestezija, bendroji endotrachėjinė anestezija, sąmonės sedacija.

 

Summary

Background. Conscious sedation (CS) and general anaesthesia (GA) are types of anaesthesia used during mechanical thrombectomy (MTE). Currently, there are no guidelines on which type of anaesthesia to choose during MTE. Retrospective studies suggest that GA is associated with worse clinical outcomes, while latest clinical studies show no such difference.
Materials and methods. Acute stroke patients treated in two Vilnius hospitals and undergoing MTE were included. Patients were divided into two groups according to the type of anaesthesia: general anaesthesia (GA) and conscious sedation (CS). Demographic, clinical and logistic data were evaluated. Primary end point was good outcome 24 hrs after MTE. Safety of the procedure (7-day mortality and symptomatic intracerebral haemorrhage (sICH)) was also evaluated.
Results. 248 patients were included in the analysis. 105 patients (42.3%) received GA and 143 (57.7%) – CS. Baseline data was similar in both groups, except for atrial fibrillation (55.9% in CS vs 37.1% in GA, p=0.003) and bridging therapy (66.4% in CS vs 46.7% in GA group, p=0.003). Good outcome 24 hrs after MTE was achieved in 51.4% (n=54) patients in GA group and 58.7% (n=84) patients in CS group (p=0.252).
There was no difference in 7-day mortality and sICH between the study groups. Periprocedural arterial blood pressure levels were significantly lower in GA group (p<0.05). Binary logistic regression analysis revealed that independent factors of good outcome were time from arrival to the hospital to recanalization and successful recanalization.
Conclusions. Type of anaesthesia does not influence early clinical outcome or safety of mechanical thrombectomy. Further studies are needed to evaluate the relevance of anaesthesia type and to determine the prognostic factors of clinical outcome after MTE.

Keywords: mechanical thrombectomy, ischemic stroke, anaesthesia, general anaesthesia, conscious sedation.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2018.34

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2018. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduc tion in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Cre ative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai