Ankstyvos išsėtinės sklerozės klinikiniai požymiai
Clinical features of early multiple sclerosis

Čelpačenko I., Stankevičiūtė R., Malciūtė M., Balnytė R.
Neurologijos seminarai 2021; 25(88): 92-96.

Santrauka

Įvadas. Pastaraisiais metais visame pasaulyje stebimas didėjantis išsėtinės sklerozės (IS) paplitimas. IS pasižymi heterogeniška klinika, taip pat IS būdingi simptomai gali pasireikšti sergant įvairiomis kitomis ligomis, kas neretai apsunkina IS diagnostiką. Vėlesnė ligos diagnozė yra siejama su didesne negalios rizika, todėl aiškus ankstyvos IS fenotipas galėtų padėti vykdyti sklandesnį ligos diagnozavimo procesą. Šio tyrimo tikslas buvo nustatyti ankstyvos IS klinikinius bruožus.
Tiriamieji ir tyrimo metodai. Buvo atlikta retrospektyvinė duomenų analizė, tiriant pacientus, hospitalizuotus su šiomis TLK-10 (Tarptautinė ligų klasifikacija) diagnozėmis: G37.8 (kitos patikslintos demielinizuojančios nervų sistemos ligos) ir G37.9 (demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos, nepatikslintos). Duomenys buvo rinkti nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2020 m. sausio 1 d., įtraukiant lytį, amžių, nusiskundimus, neurologinio ištyrimo duomenis, su IS susijusius rizikos veiksnius ir galutinę diagnozę. Statistinė analizė atlikta naudojant SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 24.0 versiją. Chi kvadrato testas naudotas kategoriniams kintamiesiems palyginti, asociacija tarp dviejų kiekybinių kintamųjų apskaičiuota naudojant Spirmeno koreliacijos koeficientą. Dviejų grupių palyginimams naudota Mano-Vitnio U testas bei nepriklausomų imčių t-testas. Rezultatai laikomi statistiškai reikšmingais, kai p < 0,05.
Rezultatai. Į tyrimą buvo įtraukti 138 pacientai: 92 (64,5 %) moterys ir 46 (35,5 %) vyrai. Pagal amžių pacientai suskirstyti į grupes: 28 (20,3 %) pacientai 18-30 metų amžiaus (vid. 24,89 ± 3,725), 58 (42,0 %) – 31-50 metų amžiaus (vid. 40,43 ± 6,093), 52 (37,7 %) – 50 metų ir vyresni (vid. 57,83 ± 5,498). 49 (35,5 %) pacientams buvo nustatyta IS, 89 (64,5 %) – kitokios diagnozės. Konvertavusiems į IS (n = 20) dažniau pasireiškė sutrikę gilieji jutimai nei nekonvertavusiems pacientams (n = 16), (χ2 = 9,033, p = 0,003). Daugiau statistiškai reikšmingų skirtumų tarp grupių nebuvo nustatyta. Tarp pacientų, kuriems nustatyta IS, moterims (n = 10) dažniau buvo nustatytas patologinis Rosolimo refleksas, lyginant su vyrais (n = 2), (χ2 = 4,451, p = 0,035). Vyresniems nei 50 metų IS pacientams nustatyta daugiau simptomų nei jaunesniems pacientams (U = 10,519, p = 0,005). Dažniau buvo nustatyta nusilpusi raumenų jėga (χ2 = 13,481, p = 0,001, n = 14), patologinis Babinskio refleksas (χ2 = 6,993, p = 0,03, n = 13), ataksija (χ2 = 8,135, p = 0,017, n = 13), sutrikę gilieji jutimai (χ2 = 7,918, p = 0,019, n = 12), lyginant su jaunesniais į IS konvertavusiais pacientais.
Išvados. Giliųjų jutimų sutrikimas yra labiau paplitęs tarp pacientų, kuriems buvo nustatyta IS. Patologinis Rosolimo refleksas yra dažnesnis tarp į IS konvertavusių moterų nei tarp vyrų, o vyresni nei 50 metų IS sirgę pacientai turėjo daugiau simptomų, tarp kurių buvo patologinis Babinskio refleksas, nusilpusi raumenų jėga, ataksija ir sutrikę gilieji jutimai.

Raktažodžiai: išsėtinė sklerozė, konversija, demielinizacija, klinikiniai bruožai.

 

Summary

Background. In recent years, the incidence rate of multiple sclerosis (MS) has been increasing worldwide. Its heterogeneous presentation in combination with various conditions mimicking MS presents great diagnostic difficulties. Delayed treatment increases the risk of disability, therefore, establishing a clear phenotype of early MS can help in a more efficient diagnostic process. This study aimed to establish clinical features of early multiple sclerosis.
Materials and methods. A retrospective analysis of data was performed in patients hospitalized with the following ICD-10 (International Classification of Diseases Version 10) diagnoses: G37.8 (other specified demyelinating diseases of central nervous system) and G37.9 (demyelinating disease of central nervous system, unspecified). Patients hospitalized from January 1, 2015 to January 1, 2020 were included. The data was obtained from medical records and included sex, age, neurological signs and symptoms, risk factors associated with MS, and final diagnosis. Chi-squared test was used to compare categorical variables. The relationship between two quantitative variables was performed using Spearman correlation coefficient. Mann-Whitney U test and independent-samples t-test were used for comparison between groups. The results were interpreted as statistically significant when p-value < 0.05.
Results. A total of 138 patients were included in the study: 92 (64.5%) women and 46 (35.5%) men. The patients were divided into the following age groups: 28 (20.3%) patients aged 18-30 years (mean 24.89±3.725), 58 (42.0%) aged 31-50 years (mean 40.43±6.093), and 52 (37.7%) 50 years and older (mean 57.83±5.498). 49 (35.5%) patients converted to MS and 89 (64.5%) patients were diagnosed with other diseases than MS. Patients converted to MS (n=20) were more likely to have a diminished sense of vibration and proprioception compared with non-converted patients (n=16), (χ2=9.033, p=0.003). No other differences were found between converted and non-converted patients. Converted females (n=10) were more likely to have positive Rossolimo’s reflex than converted males (n=2), (χ2=4.451, p=0.035). Converted patients older than 50 years presented with more symptoms (U=10.519, p=0.005) compared with younger patients and were more likely to have positive Babinski’s reflex (n=13), (χ2=6.993, p=0.03), decreased muscle strength (n=14), (χ2=13.481, p=0.001), ataxia (n=13), (χ2=8.135, p=0.017), and diminished sense of vibration and proprioception (n=12), (χ2=7.918, p=0.019).
Conclusion. Diminished sense of vibration and proprioception was more common in MS group. Positive Rossolimo’s reflex was more prevalent among converted females, whereas MS patients older than 50 years had more neurological signs and symptoms than younger patients. Positive Babinski’s reflex, decreased muscle strength, ataxia, and diminished sense of vibration and proprioception were more frequent in patients older than 50 years compared with younger patients.

Keywords: multiple sclerosis, conversion, demyelination, clinical features.

 

Straipsnis anglų kalba | Article in English

DOI: 10.29014/ns.2021.14

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2021. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Posted by Neurologijos seminarai