Sergančiųjų išsėtine skleroze biopsichosocialinis vertinimas, taikant Tarptautinės funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikacijos trumpąjį kategorijų rinkinį, ir jo sąsajos su darbingumo lygiu
Biopsychosocial evaluation of patients with multiple sclerosis using a short set of categories of the international classification of functioning, disability and health, and its relationship with working capacity

Valadkevičienė D., Žukauskaitė I., Jatužis D.
Neurologijos seminarai 2018; 22(77): 201-212.
Santrauka

Įvadas. Pastarąjį dešimtmetį sergančiųjų išsėtine skleroze (IS) darbingumo lygiui nustatyti taikoma biopsichosocialiniu požiūriu paremta Tarptautinė funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikacija (TFK) ne tik prisideda prie sergančiųjų būklės nustatymo, bet ir siūlo priemones geresnei jų įtraukčiai į visuomenę. Visgi Lietuvoje TFK principai darbingumo lygiui nustatyti taikomi fragmentiškai, dažniau remiamasi biologiniais ir fiziniais asmens sveikatos būklės parametrais. Šio darbo tikslas – atlikti išsamų Lietuvos sergančiųjų IS biopsichosocialinį vertinimą ir nustatyti, kaip jų darbingumo lygis siejasi su TFK įvairių kategorijų rezultatais.
Tiriamieji ir tyrimo metodai. Atliktame skerspjūvio tyrime dalyvavo 184 asmenys, sergantys IS: 157 pacientai, kurie kreipėsi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) ir jiems buvo nustatytas darbingumo lygis, ir 27 sergantys IS asmenys, kurie į NDNT dar nesikreipė. Tiriamieji buvo apklausti, taikant trumpąjį TFK kategorijų rinkinį išsėtinei sklerozei, surinkti jų sociodemografiniai ir ligos duomenys.
Rezultatai. Net 66 % sergančiųjų IS nurodė, kad jiems labai sunku judėti kitais nei ėjimas būdais (TFK kategorija d455), 32 % sunkumas yra mokamas darbas (d850). Net 81 % sergančiųjų IS aukštesniosios pažinimo funkcijos (b164) nesudaro sunkumų, 63 % pacientų sunkumų nesudaro dienos režimo laikymasis (d230), 57 % – problemų sprendimas (d175). 7–10 % susiduria su nepalankiomis šeimos narių ar sveikatos priežiūros specialistų nuostatomis jų atžvilgiu ir tai jiems yra kliuvinys. Asmenys, kurių darbingumo lygis siekia tik 0–25 %, patiria didesnių sunkumų beveik visose TFK kategorijose, nei tie, kurių darbingumas yra didesnis. Pacientai, kurių darbingumo lygis prilygsta 30–40 %, turi daugiau sunkumų dėl regos, šlapinimosi, raumenų jėgos funkcijų, ėjimo, judėjimo kitais nei ėjimas būdais, nei tie tiriamieji, kurių darbingumo lygis siekia 45–55 %, ir patiria daugiau sunkumų dėl judėjimo funkcijos bei turi labiau pakitusią galvos smegenų struktūrą nei tie, kurių darbingumo lygis yra 60–100 %.
Išvados. Ne visų TFK kategorijų ryšiai su sergančiųjų IS darbingumo lygiu yra vienodi. Kuo didesnis asmens darbingumo lygis, tuo mažiau kliuvinių TFK kategorijų vertinime nurodo sergantieji IS.

Raktažodžiai: išsėtinė sklerozė, darbingumas, neįgalumas, Tarptautinė funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikacija.

 

Summary

Background. During the recent decade, the working capacity of patients with multiple sclerosis (MS) in many countries is determined by International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) based on biopsychosocial view. It not only identifies the condition of health of patients, but also suggests measures to improve their inclusion into society. However, in Lithuania, the ICF principles for determining the level of working capacity are applied in a fragmentary way, and more often the biological-physical parameters of a person’s health status are used. Thus, the establishment of relationship between ICF and working capacity level would create assumptions to legitimize the use of this classification that subsequently would contribute to the well-being of people with MS. The aim of this research is to carry out a comprehensive biopsychosocial assessment of Lithuanian MS patients and to determine how their level of working capacity is related to the results of various categories of ICF.
Subjects and methods. The cross-sectional study involved 184 people with MS including 157 people who had applied to the Disability and Working Capacity Assessment Office under the Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania (DWCAO) to determine their working capacity level and 27 people with MS who hadn’t yet applied to DWCAO. The subjects were interviewed using a brief ICF core set for MS; sociodemographic and disease data were also collected.
Results. 66% of patients with MS reported that they had a complete difficulty of moving around by means other than walking (ICF category d455), 32% – remunerative employment (d850). 81% of patients with MS had no difficulties in higher-level cognitive functions (b164), 63% in carrying out daily routine (d230), 57% – in solving problems (d175). 7–10% of patients faced negative attitudes of their family members or health care specialists and they considered it as a difficulty. Those with working capacity level of 0–25% faced higher difficulties in almost all ICF categories, compared to people with higher working capacity. MS patients with working capacity level of 30–40% had more difficulties of seeing, urination, muscle power functions, walking and moving around by means other than walking than MS patients with working capacity level of 45–55%; they also faced more difficulties in moving around functions and had a different brain structure than those with working capacity level of 60–100%.
Conclusions. The value of ICF categories for assessment of the working capacity level of people with MS is different. The higher the level of person’s working capacity, the less restrictions patients with MS indicate in assessing ICF categories.

Keywords: multiple sclerosis, working capacity, disability, International Classification of Functioning, Disability and Health.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2018.25

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2018. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduc tion in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Cre ative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Posted by Neurologijos seminarai