The Relationship Between the Recovery of Balance and Cognitive Functions During Physiotherapy in Patients with Traumatic Brain Injury
Pusiausvyros ir pažinimo funkcijų atgavimo sąsaja, taikant kineziterapiją asmenims, patyrusiems galvos smegenų traumą

Lendraitienė E., Buraitytė U., Petruševičienė D., Varžaitytė L.
Neurologijos seminarai 2018; 22(77): 174-182.
Santrauka

Tyrimo tikslas. Nustatyti pusiausvyros ir pažinimo funkcijų atgavimo sąsają, taikant kineziterapiją asmenims, patyrusiems galvos smegenų traumą.
Tyrimo metodai. Tyrime dalyvavo 25 asmenys, patyrę galvos smegenų traumą. Tiriamieji pagal traumos sunkumą buvo suskirstyti į dvi grupes: pirmąją grupę sudarė 15 tiriamųjų, patyrusių vidutinio sunkumo galvos smegenų traumą, o antrąją – 10 tiriamųjų, patyrusių sunkią traumą. Visi tiriamieji turėjo pažinimo funkcijų ir pusiausvyros sutrikimų. Buvo vertinamos pažinimo funkcijos pagal trumpąjį protinės būklės tyrimo testą (MMSE), pažinimo (sąmoningumo) lygis – pagal Rancho Los Amigos (RLA) skalę ir pusiausvyra – pagal Fullerton testą. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant SPSS.21 for Windows statistinį programų paketą ir Microsoft Exel 2010 programą.
Tyrimo rezultatai ir išvados. 1. Po kineziterapijos pagerėjo asmenų, patyrusių vidutinio sunkumo ir sunkią galvos smegenų traumą, pusiausvyra. 2. Kineziterapija pagerino asmenų, patyrusių vidutinio sunkumo ir sunkią galvos smegenų traumą pažinimo funkcijas. 3. Asmenims, patyrusiems vidutinio sunkumo ir sunkią galvos smegenų traumą, nenustatytas statistiškai reikšmingas ryšys tarp pusiausvyros ir pažinimo funkcijų atsigavimo. 4. Ieškant koreliacijos tarp atskirų Fullerton pusiausvyros testo ir trumpojo protinės būklės tyrimo testo užduočių, abiejose grupėse tarp kai kurių iš jų gautas statistiškai patikimas ryšys.

Raktažodžiai: galvos smegenų trauma, pusiausvyra, pažinimo funkcijos, kineziterapija.

 

Summary

Background. There is growing evidence that cognitive and motor functions after traumatic brain injury (TBI) are actually related. However, we failed to find any concrete evidence proving the interrelationship between balance and cognitive functions therefore the effects of TBI on cognitive and motor functions remain not fully evaluated.
Objective. The aim of the study was to evaluate the relationship between the recovery of balance and cognitive functions during physiotherapy in patients with TBI.
The Methods of the study. The study included 25 individuals who had sustained TBI. The subjects were distributed into two groups: Group 1 consisted of 15 subjects with moderate TBI, and Group 2 – of 10 subjects with severe TBI. The cognitive functions were evaluated using the Mini Mental State Examination, the level of cognitive functioning (consciousness) was evaluated using the Rancho Los Amigos scale, and balance was assessed with the help of the Fullerton Advanced Balance Scale.
Results and conclusions. After physiotherapy, improvement was observed in the balance of subjects with moderate and severe TBI. Physiotherapy improved cognitive functions in subjects with moderate and severe TBI. The search for correlations between individual items on the Fullerton Advanced Balance Scale and Mini Mental State Examination revealed relationship between some items in both groups.

Keywords: traumatic brain injury, balance, cognitive functions, physiotherapy.

 

Straipsnis anglų kalba | Article in English

DOI: 10.29014/ns.2018.21

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2018. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduc tion in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Cre ative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Posted by Neurologijos seminarai