Galvos smegenų insulto sukeltų uždegiminių procesų sąsajos su ligos baigtimi
Correlations of inflammatory processes caused by cerebral stroke with the outcome of the disease

Vaitkus A., Valinčiūtė J., Gylytė S.
Neurologijos seminarai 2022; 26(94): 178-182.

Santrauka

Įvadas. Uždegimas vaidina pagrindinį vaidmenį insulto patogenezėje, tad uždegiminių procesų suvokimas gali itin patobulinti insulto gydymo galimybes. Šioje literatūros analizėje apžvelgiame neurouždegiminių mechanizmų atliekamą teigiamą ir neigiamą vaidmenį, įvykus galvos smegenų insultui.
Uždegiminių ląstelių ir mediatorių neigiama įtaka galvos smegenų insultą patyrusiems pacientams. Visos neurouždegiminės ląstelės ir mediatoriai atlieka neigiamą vaidmenį, inicijuojant patologinį atsaką į insultą, ir taip skatina vystytis uždegiminius mechanizmus.
Hospitalinės infekcijos. Padidėjęs uždegiminių rodiklių kiekis ir kiti prognostiniai veiksniai yra tiesiogiai susiję su didesniu ligoninėje patiriamų komplikacijų, tokių kaip pneumonija, šlapimo takų infekcija, ir nepalankių insulto išeičių dažniu. Naujos gydymo kryptys gali labai pagerinti klinikinius rezultatus, mažinant hospitalinių infekcijų, kurios yra vienos iš pagrindinių komplikacijų po galvos smegenų insulto, dažnį.
Kraujagyslinė demencija. Insultas yra priežastinis kraujagyslinės demencijos veiksnys, taip pat su tuo yra susiję ir galvos smegenyse vykstantys tam tikri neurouždegiminiai procesai. Šie procesai gali turėti žalingą įtaką kognityvinėms funkcijoms po insulto. Terapiniai gydymo metodai, kurie sustiprina priešuždegiminius citokinus ir imuninę sistemą, gali būti naudingi užkertant kelią kognityvinei disfunkcijai, ypač po patirto galvos smegenų insulto.
Fizinė negalia. Insultas, siejamas su išeminiais, hemoraginiais ir neurouždegiminiais procesais, ligos eigoje gali sukelti, sumažinti arba padidinti fizinę negalią ir neurologinius deficitus, kurie turi labai svarbią reikšmę kasdienei veiklai ir gyvenimo kokybei.
Uždegiminių ląstelių ir mediatorių teigiama įtaka galvos smegenų insultą patyrusiems pacientams. Visos uždegiminės ląstelės ir mediatoriai vaidina svarbų teigiamą vaidmenį apsunkinant patologinį atsaką į insultą, taip pat palaikant smegenų ląstelių homeostazę.
Diskusija. Kadangi situacija šiuo klausimu ganėtinai kontroversiška, kyla diskusinis klausimas, ar uždegiminiai procesai daro teigiamą, ar neigiamą įtaką insultą patyrusių pacientų ligos eigai ir baigčiai?
Išvados. Apžvelgę naujausius mokslinius straipsnius šia tema, galime teigti, kad uždegiminis procesas vaidina dviprasmišką vaidmenį insulto patogenezėje ir jo įtaka ligos eigai bei baigčiai gali būti ir teigiama, ir neigiama. Tad šiandien būtina atlikti daugiau išsamių mokslinių tyrimų, siekiant įgyti gilesnį suvokimą šiuo klausimu, norint suteikti pacientams galimybę pasiekti geresnių ligos išeičių.

Raktažodžiai: insultas, uždegimas, infekcijos, kraujagyslinė demencija, fizinė negalia.

 

Summary

Introduction. Inflammation plays a central role in the pathogenesis of stroke, so understanding inflammatory processes can greatly improve stroke treatment options. In this analysis, we review the positive and negative role of neuroinflammatory mechanisms in stroke.
Negative influence of inflammatory cells and mediators in brain injury patients. All neuroinflammatory reactions and mediators play a negative role in initiating the pathological response to stroke and thus promote the development of inflammatory processes.
Nosocomial infection. Elevated inflammatory markers and other prognostic factors are directly associated with higher rates of in-hospital complications such as pneumonia, urinary tract infection, and unfavorable stroke outcomes. New treatment directions can significantly improve clinical outcomes by reducing the incidence of hospital-acquired infections, which are one of the main complications after stroke.
Vascular dementia. Stroke is a causative factor in vascular dementia, but certain neuroinflammatory processes in the brain are also involved. These processes may have detrimental effects on cognitive function after stroke. Therapeutic approaches that enhance pro-inflammatory cytokines and the immune system may be useful in preventing cognitive dysfunction, particularly after stroke.
Physical disability. A stroke associated with ischemic, hemorrhagic, and neuroinflammatory processes in the course of the disease can cause a reduction or increase in physical disability and neurological deficit, which are very important for daily activities and quality of life.
Positive influence of inflammatory cells and mediators in brain injury patients. All inflammatory cells and mediators play a positive role in complicating the pathological response to stroke and also in maintaining brain cell homeostasis.
Discussion. Since the situation in this matter is quite controversial, a debatable question arises whether inflammatory processes have a positive or negative effect on the course and outcome of the disease in patients with stroke.
Conclusions. After reviewing the latest scientific articles on this topic, we can say that the inflammatory process plays an ambiguous role in the pathogenesis of stroke and that its influence on the course and outcome of the disease can be both positive and negative. Therefore, today it is necessary to carry out more detailed scientific research in order to gain a deeper understanding of this issue and to achieve a better cure for the disease.

Keywords: stroke, inflammation, infection, vascular dementia, physical disability.

 

Straipsnis lietuvių kalba su santrauka anglų k. | Article in Lithuanian with English summary

DOI: 10.15388/NS.2022.26.25

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2022. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai