Visuomenės žinios apie ankstyvuosius insulto požymius Vilniaus regione
Public knowledge of early stroke symptoms in the Vilnius region

Atkočiūnas A., Mačionytė M., Mameniškienė R.
Neurologijos seminarai 2022; 26(94): 190-194.

Santrauka

Įvadas ir tikslas. Insultas išlieka viena dažniausių mirties ir negalios priežasčių pasaulyje. Matomas neįgalumo padarinių sumažėjimas gali būti siejamas su vis dažniau taikomu reperfuziniu gydymu. Gydymo rezultatams yra būtinas insulto atpažinimas ir skubus pacientų patekimas į specializuotus insulto centrus po pirmųjų insulto simptomų atsiradimo. Šiuo tyrimu siekiama įvertinti visuomenės informuotumą apie insultą ir jo kaitą nuo 2019 m.
Metodai. 2022 m. Vilniaus regione atliktas anoniminis skersinio pjūvio tyrimas, kuriame dalyvavo 300 respondentų, tyrimo rezultatai buvo lyginti su 2019 m. pateiktais 502 respondentų atsakymais. Tyrimo metu buvo naudotas uždaro tipo klausimynas. Duomenų analizė atlikta IBM SPSS programa. Grupių skirtumai laikyti reikšmingais, kai p < 0,05.
Rezultatai. Insultą, kaip ūminį galvos smegenų kraujotakos sutrikimą, 2022 m. įvardino 83,3 % apklaustųjų (2019 m. 82,7 %). Bent vieną teisingą insulto ankstyvąjį požymį nurodė 98,7 % respondentų (2019 m. 96,41 %). Vienos pusės veido, rankos ar kojos jutimų sutrikimas, paralyžius ar nusilpimas (90 %) ir kalbos sutrikimas (83,3 %) – dažniausiai nurodyti insulto požymiai (2019 m. atitinkamai 82,1 ir 81,5 %). Regos sutrikimą, kaip galimą insulto požymį, nurodė tik 58 % (2019 m. 45,4 %) apklaustųjų. Moterų žinios apie insultą yra geresnės, nei vyrų (p < 0,05). Internetas buvo dažniausias informacijos šaltinis 63,3 % apklaustųjų (2019 m. 64,9 %).
Išvados. Nuo 2019 m. informuotumas apie insultą Vilniuje yra pagerėjęs. Tai įrodo, kad F.A.S.T. kampanija pasiekė visuomenę. Moterys geriau žino apie insultą nei vyrai. Regėjimo sutrikimas yra mažiausiai žinomas insulto simptomas. Todėl geresniam viešinimui gali praversti naujų informacinių programų, ypač skirtų tikslinei auditorijai, paieška.

Raktažodžiai: insultas, požymiai, apklausa, visuomenė.

 

Summary

Background and aim. Stroke remains one of the most common causes of death and disability in the world. The evident decline in disabling outcomes can be attributed to the increasing use of reperfusion therapies. Stroke recognition and urgent admission of patients to specialized stroke centres after the onset of first stroke symptoms are essential for treatment outcomes. This study aims to assess public stroke awareness and its change since 2019.
Methods. An anonymous cross-sectional study involving 300 Vilnius residents was conducted in 2022, the results of which were compared with the data of 502 respondents in 2019. A closed-ended questionnaire was used for the study. Statistical analysis was performed using IBM SPSS software with p<0.05 significance level.
Results. Stroke was identified as an acute cerebrovascular disorder by 83.3% of respondents in 2022 (82.7% in 2019). At least one correct warning sign of stroke was indicated by 98.7% of respondents (96.4% in 2019). The most commonly mentioned symptoms of stroke were one-sided face, arm or leg sensory disturbances, paralysis, or weakness (90.0%) and speech disorder (83.3%), with 82.1% and 81.5% respectively in 2019. Only 58% (45.4% in 2019) of respondents reported visual impairment as a stroke symptom. Women had better knowledge of stroke than men (p<0.05). The internet was the main source of information for 63.3% of respondents (64.9% in 2019).
Conclusions. Since 2019, stroke awareness has improved in Vilnius. This proves that F.A.S.T. campaign has reached the public. Women have better knowledge of stroke than men. Visual impairment is the least known symptom of stroke. Therefore, the search for new information programmes, especially directed to the targeted audience, can be useful for better publicity.

Keywords: stroke, signs, survey, public.

 

Straipsnis anglų kalba su santrauka lietuvių k. | Article in English with Lithuanian summary

DOI: 10.15388/NS.2022.26.27

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2022. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai