Profilaktinio migrenos gydymo monokloniniais antikūnais prieš CGRP retrospektyvi analizė, atlikta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose
A retrospective analysis of migraine prophylaxis with anti-CGRP monoclonal antibodies at the hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kaunas Clinics

Karpavičiūtė V., Statkevičienė K., Žemgulytė G.
Neurologijos seminarai 2022; 26(92): 71-77.

Santrauka

Įvadas. Migrena yra pirminis galvos skausmo sutrikimas, apibūdinamas pasikartojančiais galvos skausmo epizodais, kuriems dažnėjant pasireiškia lėtinė migrena (LM). Šiuo metu pasaulyje plačiai nagrinėjamas profilaktinis migrenos gydymas monokloniniais antikūnais prieš CGRP.
Tiriamieji ir tyrimo metodai. 85 pacientai, sergantys migrena, buvo įtraukti į retrospektyvinį tyrimą, atliktą 2019-2021 m. Rinkti ir analizuoti demografiniai bei klinikiniai ligos duomenys. Tiriamieji suskirstyti į grupes pagal migrenos eigą – LM ir epizodinę migreną (EM), bei pagal migrenos profilaktiniam gydymui skirtą vaistą – erenumabą arba fremanezumabą. Gydymo efektyvumas vertintas praėjus 3 ir 6 mėn. nuo gydymo pradžios. Geru atsaku laikytas galvos skausmo (GS) dienų skaičiaus sumažėjimas >50 %. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant SPSS Statistics 27.0 programą, χ² homogeniškumo, Fišerio, Stjudento t ir Mano-Vitnio kriterijus.
Rezultatai. Tarp 85 pacientų, sergančių migrena, buvo 75 moterys (88,2 %). EM diagnozuota 33 pacientams (38,8 %), LM – 52 (61,2 %). Po gydymo abiejose vaistų nuo CGRP grupėse GS dienų skaičius reikšmingai sumažėjo (p < 0,001). Atsakas į gydymą monokloniniais antikūnais buvo panašus tarp EM ir LM grupių. Kiek geresnis atsakas pasiektas gydant fremanezumabu nei erenumabu (83,3 % ir 73,1 % – po 3 mėn.; 83,3 % ir 65,7 % – po 6 mėn.), tačiau skirtumas nebuvo reikšmingas (p = 0,541; p = 0,149). 24 pacientams (58,5 %), kuriems pradžioje skirta 70 mg erenumabo, po 2-6 mėn. (mediana – 3 mėn. (IQR: 2-6)), nestebint pakankamo efekto, buvo nuspręsta padidinti erenumabo dozę iki 140 mg. Pradinė dozė didinta reikšmingai dažniau LM grupėje (p = 0,027).
Išvados. Erenumabas ir fremanezumabas yra vienodai efektyvūs ir lygiaverčiai gydant lėtinę bei epizodinę migreną. Pastebėta, kad daugiau nei pusei pacientų, gydytų 70 mg erenumabu, reikėjo didinti dozę, ypač pacientams, sergantiems LM.

Raktažodžiai: lėtinė, epizodinė migrena, erenumabas, fremanezumabas, gydymas.

 

Summary

Background. Migraine is a primary headache disorder described by episodic attacks that can progress to chronic migraine. Preventive treatment of anti-calcitonin gene-related peptide monoclonal antibodies (anti-CGRP mAbs) is currently being widely investigated worldwide.
Materials and methods. A total of 85 patients with migraine were enrolled in a retrospective study conducted in 2019-2021. Demographic and clinical data were collected and analyzed. Subjects were divided into groups by migraine course: chronic migraine (CM) and episodic migraine (EM), and according to the medicine used (erenumab, fremanezumab). Treatment efficacy was assessed at 3 and 6 months after the start of treatment. A reduction of >50% in monthly headache days (MHDs) was considered a good response. Statistical analysis was performed using IBM SPSS statistics 27.0, the χ² test of homogeneity, Fisher’s exact, Student’s t, and Mann-Whitney tests.
Results. Of the 85 migraine patients, 75 (88.2%) were women. EM was diagnosed in 33 (38.8%) and CM in 52 (61.2%) patients. After treatment, the number of MHDs was significantly reduced in both anti-CGRP mAbs therapy groups (p<0.001). The response to anti-CGRP mAbs was similar between the EM and CM groups. A slightly better response was achieved with fremanezumab than erenumab (83.3% vs. 73.1% at 3 months; 83.3% vs. 65.7% at 6 months), but the difference was not significant (p=0.541; p=0.149). In 24 (58.5%) patients initially given 70 mg erenumab, after a median follow-up of 3 months (interquartile range: 2-6) it was decided to increase the dose of erenumab to 140 mg due to insufficient effect. The initial dose was increased more often in patients with chronic migraine (p=0.027).
Conclusions. Erenumab and fremanezumab are equally effective and equivalent for both migraine types. It was observed that more than half of the patients required a dose increase when treated with erenumab 70 mg, especially in CM group.

Keywords: chronic, episodic migraine, erenumab, fremanezumab, treatment.

 

Straipsnis anglų kalba su santrauka lietuvių k. | Article in English with Lithuanian summary

DOI: 10.29014/NS.2022.26.10

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2022. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai