Gama peilio talamotomija esencialiniam ir Parkinsono tremorui gydyti
Gamma knife thalamotomy for essential and Parkinson’s tremor

Radžiūnas A., Laucius O., Kudrevičius L., Sėdžius P., Čelpačenko I.
Neurologijos seminarai 2021; 25(87): 40-45.

Santrauka

Tikslas. Tyrimo tikslas įvertinti gama peilio talamotomijos efektyvumą, stabdant tremorą sergantiesiems Parkinsono liga (PL) ir esencialiniu tremoru, kai kiti invaziniai gydymo metodai nerekomenduotini.
Tiriamieji ir tyrimo metodai. Nuo 2019 m. birželio iki 2021 m. sausio dėl esencialinio tremoro ir PL sąlygoto tremoro atitinkamai atlikta 27 ir 20 vienpusių gama peilio talamotomijų. Naudojant Leksell G stereotaksinį rėmą, pagal standartizuotą metodiką, naudojant 4 mm diametro kolimatoriaus šūvį, į n.ventralis intermedius (VIM) zoną paskirta 130-140 Gy dozė. Tyrime pooperacinis vertinimas planuotas atlikti praėjus 6 ir 12 mėnesių po taikyto gydymo. Tačiau dėl besikartojančio karantino dėl COVID-19 buvo apsunkintas ligonių kontaktinis vertinimas, todėl rezultatai vertinti telefoninės apklausos metu. Iš 20 ligonių, sergančių PL, pavyko susisiekti tik su 12, iš kurių aštuoniems gydymas buvo taikytas mažiau nei prieš 6 mėnesius. Nuspręsta PL grupės ligonių gydymo rezultatų analizę atlikti po 6 mėnesių.
Rezultatai. Iš 27 sergančiųjų esencialiniu tremoru telefonu pakalbinti pavyko 23 ligonius. Viena ligonė per stebėjimo laikotarpį mirė nuo COVID-19 infekcijos. Iš apklaustų 22 ligonių 16 (72 %) teigė, kad jaučia žymų tremoro rankoje sumažėjimą ar visišką jo išnykimą priešingoje, nei atlikta VIM talamotomija, pusėje. Likę 6 ligoniai (28 %) taikyto gydymo efekto iki šiol ne-jaučia. Iš 22 ligonių 4 (18 %) teigė, kad kurį laiką buvo sutrikusi koordinacija ir vargino laikinas rankos nevikrumas, kuris praėjo per kelis mėnesius.
Išvados. Gama peilio talamotomija yra saugi ir efektyvi esencialinio rankų tremoro mažinimo priemonė. Pagrindiniai šio gydymo trūkumai yra kelis ar keliolika mėnesių trunkantis latencinis periodas iki pastebimo klinikinio efekto ir laikina ataksija.

Raktažodžiai: gama peilis, esencialinis tremoras, Parkinsono liga, talamotomija.

 

Summary

Background. The study aims to evaluate the efficacy of gamma knife thalamotomy for the control of essential tremor and Parkinson’s-related tremor when other invasive treatment modalities are not recommended.
Materials and methods. From June 2019 to January 2021, 27 patients with medically resistant essential tremor and 20 patients with Parkinson’s disease (PD) underwent unilateral gamma knife thalamotomy. The patients were treated with a mounted Leksell G frame with modified 4 mm shots aiming to deliver 130-140 Gy to the ventralis intermedius nucleus. Post-surgical evaluation was to be performed 6 and 12 months after surgery. However, due to state-imposed quarantine restrictions direct evaluation was challenging, hence post-surgical results were evaluated via phone call. Only 12 of 20 PD patients were reached via phone call, but 8 of them were evaluated less than 6 months after surgery. As a result, the group of PD patients was excluded from the study.
Results. 23 patients from the essential tremor group were assessed via phone call. One patient died from COVID-19-related pneumonia during the follow-up period. During the phone call, 16 (72%) of 22 patients reported major improvement in hand tremor or full tremor arrest on the contralateral side of thalamotomy. Meanwhile, 6 (28%) patients did not feel any improvement after the treatment. Complications were observed in 4 (18%) patients – they reported transient ataxia and hand movement dyscoordination which resolved in few months.
Conclusions. Gamma knife thalamotomy is safe and effective for essential hand tremor control. Main disadvantages include several months of latency period and transient ataxia.

Keywords: gamma knife, thalamotomy, essential tremor, Parkinson’s disease.

 

Straipsnis anglų kalba | Article in English

DOI: 10.29014/ns.2021.06

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2021. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai