Interleukinų IL1A ir IL6 genų polimorfizmas: sąsajų su APOE genotipu ir sporadinės Alzheimerio ligos klinikine eiga paieška
Interleukin IL1a and IL6 gene polymorphism: search for association with APOE genotype and clinical course of sporadic Alzheimer’s disease

Pšemeneckienė G., Petrikonis K., Rastenytė D.
Neurologijos seminarai 2019; 23(81): 130-139.

Santrauka

Įvadas. Yra duomenų, kad IL1α ir IL6, kaip vienų svarbiausių citokinų, dalyvaujančių neurouždegimo procesuose, genų polimorfizmai yra susiję su Alzheimerio ligos (AL) rizika. Šiame tyrime siekėme įvertinti IL1A -889C>T ir IL6 -174G>C polimorfizmų sąsajas su sporadinės AL rizika APOE ε4 nešiotojams ir APOE rizikos alelio neturintiems asmenims. Taip pat tyrėme IL1A -889C>T ir IL6 -174G>C polimorfizmų sąsajas su AL progresavimo pobūdžiu.
Tiriamieji ir tyrimo metodai. Tyrime dalyvavo 110 sergančiųjų sporadine AL ir 115 sutapatintų pagal amžių ir lytį sveikų kontrolinių tiriamųjų, kurių pažinimo funkcijos nesutrikusios (Lietuvos populiacija). IL1A -889C>T (rs1800587) ir IL6 -174G>C (rs1800795, Intro- no tipo) genotipavimas atliktas tikro laiko PGR (TL-PGR) metodu.
Rezultatai. IL1A -889C>T genotipų dažniai APOE4+ grupėje (C/C – 52,9 %, C/T – 41,2 %, T/T – 5,9 %), lyginant su APOE4- sergančiaisiais AL (C/C – 55,6 %, C/T – 37,0 %, T/T – 7,4 %), nesiskyrė (p = 0,887). Sergantiems AL pacientams IL6 -174G>C genotipai APOE4+ grupėje (G/G – 11,8 %, G/C – 62,7 %, C/C – 25,5 %) ir APOE4- grupėje (G/G – 14,8 %, G/C – 61,1 %, C/C – 24,1 %) buvo pasiskirstę panašiai (p = 0,898). Genotipų dažniai reikšmingai nesiskyrė sergantiesiems greitai progresuojančia AL, lyginant su lėtai progresuojančia AL (p (IL1A -889C>T) = 0,638; p (IL6 -174G>C) = 0,118). IL1A -889C>T ir IL6 -174G>C polimorfizmų paveldėjimas (dominantinio, overdominantinio ir recesyvinio modeli0), atsižvelgiant į APOE genotipą, reikšmingai nekeitė galimybių santykio sirgti AL (p < 0,05). Lėtai ir greitai progresuojančios AL grupėse IL1A -889C>T ir IL6 -174G>C polimorfizmų paveldėjimas AL galimybei reikšmingos įtakos neturėjo (p < 0,05).
Išvados. IL1A -889C>T ir IL6 -174G>C genotipų pasiskirstymas grupėse pagal APOE ε4 ir grupėse pagal AL progresavimo pobūdį reikšmingai nesiskyrė. Reikšmingų IL1A -889C>T ir IL6 -174G>C polimorfizmų sąsajų su AL rizika nei APOE4+, nei APOE4- tiriamiesiems nenustatyta. Mūsų duomenimis, IL1A -889C>T ir IL6 -174G>C polimorfizmų paveldėjimas nesusijęs su spartesniu AL progresavimu.

Raktažodžiai: Alzheimerio liga, IL1A, IL6, polimorfizmas, APOE.

 

Summary

Background. There is evidence that genetic polymorphisms of important proinflammatory cytokines IL1α and IL6 are associated with the risk of Alzheimer’s disease (AD). In this study, we aimed to evaluate the association of IL1A -889C>T and IL6 -174G>C polymorphisms with the risk of sporadic AD in APOE ε4 carriers and in persons without APOE risk allele. We also investigated the association of IL1A -889C>T and IL6 -174G>C polymorphisms with the rate of AD progression.
Materials and methods. The study included 110 patients with sporadic AD and 115 age-and-gender-matched healthy controls (HC) without cognitive decline (Lithuanian population). Genotyping of IL1A -889C>T (rs1800587) and IL6 -174G>C (rs1800795, Intron type) was performed using real-time PCR (RT-PCR).
Results. The distribution of IL1A -889C>T genotypes did not differ between APOE ε4 carriers (APOE4+: C/C – 52.9%, C/T – 41.2%, T/T – 5.9%) and APOE negative AD patients (APOE4-: C/C – 55.6%, C/T – 37.0%, T/T – 7.4%; p=0.887). IL6 -174G>C genotype frequencies in APOE4+ (G/G – 11.8%, G/C – 62.7%, C/C – 25.5%) and APOE4- (G/G – 14.8%, G/C – 61.1%, C/C – 24.1%) were also similar (p=0.898) in AD group. No significant differences of genotype frequencies in rapidly progressing AD compared to slowly progressing AD were revealed (p (IL1A -889C>T)=0.638; p (IL6 -174G>C)=0.118). Controlling by APOE4 status, the inheritance of IL1A -889C>T or IL6 -174G>C polymorphisms (dominant, overdominant, and recessive models) did not significantly alter the odds ratio for sporadic AD (p<0.05). In slowly and rapidly progressing AD groups, the inheritance of IL1A -889C>T and IL6 -174G>C polymorphisms had no significant impact on AD risk (p<0.05).
Conclusions. No significant differences of IL1A -889C>T and IL6 -174G>C genotype frequencies were found either between groups according to the APOE ε4 allele possession or in patients with rapidly progressing AD compared to slowly progressing AD patients. No significant associations of IL1A -889C>T and IL6 -174G>C polymorphisms and AD risk were revealed in either APOE4 positive or APOE4 negative persons. According to our data, inheritance of IL1A -889C>T and IL6 -174G>C polymorphisms is not associated with faster progression of AD.

Keywords: Alzheimer’s disease, IL1A, IL6, polymorphism, APOE.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2019.18

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2019. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai