Mažesnis depresijos simptomų pasireiškimas tarp uždegiminėmis žarnų ligomis sergančių pacientų, gydomų biologine terapija: kiekybinis palyginamasis pjūvio tyrimas
Reduction of depressive symptoms among patients with inflammatory bowel disease treated with biological therapy: a quantitative comparative incision study

Zinkevičiūtė J, Ambrasas S., Kiziela A., Strumila R., Brašiškienė S., Dlugauskas E.
Neurologijos seminarai 2019; 23(80): 71-78.

Santrauka

Įvadas. Remiantis anksčiau atliktais tyrimais, viena iš galimų depresijos priežasčių yra autoimuninis uždegimas, sukeliantis interleukinų bei citokinų kiekio padidėjimą ir taip paveikiantis bendrą savijautą ir nuotaiką.
Darbo tikslas. Palyginti pacientų, sergančių uždegiminėmis žarnų ligomis ir gaunančių gydymą tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriumi (adalimumabu ar infliksimabu), depresijos ir nerimo simptomus su gydymą kitais vaistais gaunančiais pacientais.
Metodai. Naudotas kiekybinis pjūvio tyrimo dizainas. Taikyti instrumentai: opinio kolito aktyvumo indeksas, Krono ligos aktyvumo indeksas, Beko depresijos klausimyno I neurovegetacinių depresijos požymių poskalė, Hospitalinė nerimo ir depresijos skalė (HADS). Įtraukti aktyviu opiniu kolitu arba Krono liga sergantys, antidepresantų nevartojantys pacientai. Dalyviai, gaunantys biologinę terapiją, sudarė tiriamąją (eksperimentinę), negaunantys – biologinės terapijos kontrolinę grupę.
Rezultatai. Tyrime analizuoti 46 pacientų duomenys. Tarp grupės, kuri gavo TNF-α inhibitorių, ir grupės, gavusios gydymą kitais vaistais, ligos aktyvumo indeksas reikšmingai nesiskyrė (Krono liga – 3,54 vs 4,20; opinis kolitas – 5,70 vs 5,00; p > 0,05). Beko depresijos klausimyno I neurovegetacinių depresijos požymių poskalės rezultatai tarp minėtų grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė (2,52 vs 3,91; p > 0,05). HADS bendro įverčio vidurkis statistiškai reikšmingai didesnis kontrolinėje grupėje (5,22 vs 8,13; p < 0,05). Lyginant HADS nerimo poskalės vidurkius, skirtumai nebuvo reikšmingi (3,78 vs 5,48; p > 0,05), tačiau HADS depresijos poskalės vidurkis statistiškai reikšmingai didesnis kontrolinėje grupėje (1,43 vs 2,65; p < 0,05).
Išvados. Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriumi gydomi pacientai patyrė mažiau depresijos simptomų, esant panašiam ligos aktyvumui, nei pacientai, gaunantys kitą gydymą. Nustatyta, kad tarp pacientų, sergančių uždegiminėmis žarnų ligomis, depresijos simptomai paveikiami labiau negu nerimo simptomai.

Raktažodžiai: tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitorius, autoimuninė depresija, uždegiminės žarnyno ligos.

 

Summary

Introduction. Previous studies suggest that one of the possible reasons of depression is the autoimmune inflammation that causes increased interleukin and cytokines levels and thus affects the mood and well-being.
Aims. To compare depression and anxiety symptoms between the patients with inflammatory bowel disease receiving tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) inhibitor (adalimumab, infliximab) and the patients receiving different medical treatment.
Methods. Quantitative cross-sectional study design was used. Instruments: Ulcerative colitis activity index, Crohn’s disease activity index, the subscale of neurovegetative depression symptoms of the Beck depression inventory, and Hospital anxiety and depression scale. Patients diagnosed with active ulcerative colitis or Crohn’s disease and not using antidepressants were included in the study. Participants were divided into an experimental group (receiving tumor necrosis factor-alpha inhibitors) and control group (receiving treatment with other drugs).
Results. 46 patients’ data were analysed. The disease activity index was not significantly different between the experimental group and the control group (Crohn’s disease 3.54 vs 4.20; ulcerative colitis 5.70 vs 5.00; p>0.05). The mean scores of neurovegetative depression symptoms subscale of the Beck depression inventory were not significantly different (2.52 experimental vs 3.91 control; p>0.05) between both groups. The mean score of the Hospital anxiety and depression scale were significantly different between both groups (5.22 vs 8.13; p<0.05), which indicates less depressive symptoms in the experimental group. The mean anxiety subscale scores were not significantly different (3.78 vs 5.48; p>0.05), while the mean depressive subscale score was significantly different in the control group (1.43 vs 2.65; p<0.05).
Conclusions. Participants treated with tumor necrosis factor-alpha inhibitor experienced fewer depression symptoms than participants showing similar disease activity, but receiving different medical treatment. Depressive symptoms were affected more than anxiety symptoms in the group of inflammatory bowel disease patients.

Keywords: tumor necrosis factor-alpha inhibitors, autoimmune depression, inflammatory bowel disease.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2019.11

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2019. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai